Destrukturyzacja

Ostatnia aktualizacja: 09 września 2020

Dane z obiektów możemy wyciągać tak jak to robiliśmy do tej pory, czyli korzystając ze składni kropki lub kwadratowych nawiasów. Możemy też skorzystać z tak zwanego przypisania destrukturyzującego, czy też destrukturyzacji, która skraca zapis.


//klasycznie
const tab = ["Ala", "Ola", "Ela"];

//klasycznie
const name1 = tab[0];
const name2 = tab[1];

//za pomocą destrukturyzacji
const [name1, name2] = tab;

const ob = {
  name : "Marcin",
  pet : "kot"
}

//klasycznie
const name = ob.name;
const pet = ob["pet"];

//za pomocą destrukturyzacji
const {name, pet} = ob;

Destrukturyzacja tablic

Aby stworzyć nowe zmienne na bazie danych z tablicy możemy skorzystać z zapisu:


const tab = ["Ala", "Ola", "Ela", "Fela"];
const [a, b] = tab;

console.log(a, b) //"Ala", "Ola"

Jeżeli chcielibyśmy z tablicy wyciągnąć wartości, ale z pominięciem kolejnej, wtedy musimy użyć przecinka:


const [name1, name2, , name4] = tab;

console.log(name1, name2, name4); //"Ala", "Ola", "Fela"

Podczas tworzenia zmiennych, możemy im też ustawić domyślą wartość, która zostanie użyta, jeżeli w tablicy nie będzie wartości na danym indeksie:


const tab = ["Ala", "Ola"];

const [ name1="brak", name2="brak", name3="brak" ] = tab;

console.log(name1, name2, name3); //"Ala", "Ola", "brak"

Stosując przypisanie destrukturyzacji możemy też użyć operatora rest:


const tab = [1, 2, 3, 4, 5];

const [first, ...vars] = tab;

console.log(first, vars); //1, [2, 3, 4, 5]

A także działać na tablicach zwracanych przez funkcję:


function generateArr(min=0, max=10, lng=5) {
  const tab = [];
  for (let i=0; i<lng; i++) {
    tab.push(Math.floor(Math.random()*(max-min+1)+min));
  }
  return tab;
}

const [a, b, c] = generateArr();

Przypisanie takie możemy też zastosować przy zamianie miejscami wartości zmiennych:


let a = 1;
let b = 5;

[a, b] = [b, a];

console.log(a); // 5
console.log(b); // 1

Destrukturyzacja obiektów

Przypuśćmy, że mamy obiekt:


const obj = {
  first_name : "Marcin",
  last_name : "Kowalski",
  age : 10
}

Jeżeli teraz chciałbym, z tego obiektu wyciągnąć dane i podstawić je pod zmienne mógłbym to zrobić w klasyczny sposób:


const obj = {
  first_name : "Marcin",
  last_name : "Kowalski",
  age : 10
}

const name = obj.first_name;
const surname = obj.last_name;
const age = obj.age;

Ale i za korzystając z przypisania destrukturyzacji:


const obj = {
  first_name : "Marcin",
  last_name : "Kowalski",
  age : 10
}

const { first_name, last_name, age } = obj;

Jeżeli w danym obiekcie nie będzie właściwości o danej nazwie, pod naszą zmienną zostanie podstawiona wartość undefined. Żeby temu zapobiec, naszym zmiennym możemy ustawić domyślne wartości:


const obj = {
  first_name : "Marcin",
  last_name : "Kowalski"
}

const {
  first_name = "brak",
  last_name = "brak",
  favoritePet = "brak"
} = obj;

console.log(first_name); //Marcin
console.log(last_name); //Kowalski
console.log(favoritePet); //"brak"

Gdybyś chciał stworzyć zmienne o nowych nazwach, musisz użyć znaku dwukropka:


const obj = {
  first_name : "Marcin",
  last_name : "Kowalski",
}

const {
  first_name : name = "brak",
  last_name : surname = "brak",
  favoritePet : pet = "brak"
} = obj;

console.log(name); //Marcin
console.log(surname); //Kowalski
console.log(pet); //"-"

Destrukturyzacja w iteracji

Destrukturyzacja idealnie sprawdza się w przypadku iterowania po danych:


.fetch(.....)
.then(result => result.json())
.then(result => {
  //działamy na pobranych użytkownikach
  for (const el of result.users) {
    const {
      name = "",
      surname = "",
      email = "",
      plan = "basic"
      role = "user",
      www = ""
    } = el;

    console.log(surname, name, email, plan, role, www);
  }
});

Destrukturyzacja i parametry funkcji

Bardzo przydatnym manewrem jest zastosowanie destrukturyzaji w przypadku parametrów funkcji.

Wszędzie tam, gdzie ktoś (w tym silnik Javascript) przekaże ci jakiś obiekt czy tablicę, możesz używać desktruturyzacji do wyciągania danych z jego wnętrza:

Zamiast więc działać bezpośrednio na danej zmiennej:


const buttons = document.querySelectorAll("button");

//zamiast
buttons.forEach(el => {
  console.log(`Tekst elementu to ${el.innerText} a jego id to ${el.id}`);
})

Mogę wyciągnąć odpowiednie dane, dzięki czemu mój kod się uprości:


const buttons = document.querySelectorAll("button");

buttons.forEach(({innerText : text, id}) => {
  console.log(`Tekst elementu to ${text} a jego id to ${id}`);
});

Dzięki temu zamiast


function showUser(ob) {
  console.log(ob.name);
  console.log(ob.surname)
}

const user = {
  name : "Marcin",
  surname : "Nowak"
}
showUser(user)

mogę:


function showUser({name, surname}) {
  console.log(name);
  console.log(surname)
}

const user = {
  name : "Marcin",
  surname : "Nowak"
}
showUser(user);

Jak widzisz przekazałem do funkcji obiekt, z którego potem wyciągnąłem odpowiednie wartości.

W obiektach kolejność kluczy nie ma znaczenia, dzięki czemu mogę przekazywać do funkcji dane nie zważając na kolejność parametrów:


//mam funkcję która wymaga kilku parametrów
function print(name, speed, color, food) {
  //...
}

//mam kilka zmiennych, które chcę do niej przekazać
const name = "Szamson";
const speed = 10000;
const color = "brown";
const food = "mięso";
const type = "dog";
const profession = "fight with bad guys";

//w przypadku zwykłej funkcji muszę pamiętać kolejność parametrów
print(name, speed, color, food);

Zamiast pamiętania kolejności, mogę skróconym zapisem stworzyć obiekt i przekazać go do funkcji:


function print({name, speed, color, food}) {
  //...
}

const name = "Szamson";
const speed = 10000;
const color = "brown";
const food = "mięso";
const type = "dog";
const profession = "fight with bad guys";
print({name, food, speed, color, type});

Destrukturyzacja i rest

Od ECMAScript 2018 istniej też możliwość zastosowania destrukturyzacji wraz z spread syntax, co przydaje się do tworzenia obiektów z pominięciem danych właściwości:


const ob = {
  name : "Piotrek",
  age : 20,
  surname : "Nowak",
  pet : "pies"
}

const {pet, ...obWithoutPet} = ob;

console.log(pet); //"pies"
console.log(obWithoutPet); //obiekt bez właściwości pet

const carData = {
  brand : "BMW",
  color: "red",
  maxSpeed : 260,
  owner: "Jan Nowak",
  ownerAge : 30
}

const {owner, ownerAge, ...car} = carData;

console.log(car); //car bez właściwości owner i ownerAge

Bardziej skomplikowana struktura

Jeżeli za pomocą destrukturyzacji chcemy wyciągać zagnieżdżone dane, wtedy w naszym wzorze powinniśmy odwzorować wygląd struktury obiektu:


const myObj = {
  first_name : "Karol",
  last_name : "Nowak",
  role : "driver",

  pets: ["pies", "kot"],

  car : {
    name : "Honda",
    year: 2002,
    type : "hatchback"
  }
}

const {
  first_name: name,
  last_name : surname,
  role,

  pets : [
    pet1,
    pet2
  ],

  car : {
    name : carName,
    year : carYear,
    type : carType
  }
} = myObj || {}

Zauważ, że nasz wzorzec postawiłem pod myObj lub pusty obiekt. Dzięki temu zabezpieczam się na wypadek, gdyby nie było myObj w ogóle.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem. Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.

Menu