Obiekty - inner sposoby tworzenia obiektów

Wraz z rozwojem JavaScript dochodziły nowe sposoby na tworzenie obiektów. Jednym z nich jest użycie metody Object.create(obPrototype, propertyObject). Jako pierwszy parametr przyjmuje obiekt, który stanie się prototypem nowo tworzonych obiektów:


const ob = {
  name : "Marcin"
}

const son = Object.create(ob);
son.age = 10;

console.log(son);
object create

Przy tworzeniu nowych obiektów za pomocą Object.create() ich prototypem staje się obiekt, który podaliśmy w nawiasach. Dzięki temu można to wykorzystać do stworzenia dziedziczenia:


const animalObj = {
  eat : function() {
    console.log(this.name + " właśnie je");
  }
}

const birdObj = Object.create(animalObj);
birdObj.fly = function() {
  console.log(this.name + " właśnie lata");
}

const bird = Object.create(birdObj);
bird.name = "Ptak 1";
bird.fly();
bird.eat();

Drugim parametrem Object.create() jest obiekt, który zawiera dodatkowe właściwości nowo tworzonego obiektu. Każdą taką zmienną możemy opisać za pomocą kilku właściwości:


const obj = Object.create(Object.prototype, {
  foo: {
    writable: true,
    configurable: true,
    value: 'hello',
    enumerable : true
  },
  bar: {
    configurable: false,
    get: function() { return 10; },
    set: function(value) {
      console.log('Ustawiam wartość bar na: ', value);
    }
  }
}

Każda taka właściwość może być opisana za pomocą właściwości:

 • writable (true/false) - czy zmienna może być zmieniana.
 • configurable (true/false) - czy zmienna może być zmieniana przez ten obiekt, lub czy może być usuwana (delete ob.nazwaWlasciwosci)
 • value - wartość tej właściwości. Nie można tego używać wraz z get/set
 • get - tak zwany getter - funkcja wywoływana gdy pobieramy daną wartość
 • set - tak zwany setter - funkcja wywoływana gdy ustawiamy daną wartość
 • enumerable - czy wartość ma być widoczna przy pętlach iteracyjnych (np. for in) - np. length nie jest

W powyższym kodzie stworzyliśmy obiekt, od razu przy tym ustawiając jego właściwości. Możemy też takie właściwości dodawać poza ciałem obiektu za pomocą defineProperty():


const ob = {
  _name : "marcin",
  _height : 184
};

Object.defineProperty(ob, 'name', {
  set : function(newName) {
    this._name = newName;
  },
  get : function() {
    return this._name.charAt(0).toUpperCase() + this._name.substr(1).toLowerCase();
  }
});

Object.defineProperty(ob, 'height', {
  get : function(height) {
    this._height = height;
  },
  set : function(height) {
    this._height = height + 'cm';
  }
});

Object.defineProperty(ob, 'gender', {
  writable : false,
  value : "male"
});

console.log(ob.name); //Marcin
ob.name = "grzegorz";
console.log(ob.name); //Grzegorz

ob.height = 180;
console.log(ob.height); //180cm

ob.gender = "woman"; //male - nie możemy zmienić tej właściwości

Powyższe definiowanie właściwości możemy też połączyć z konstruktorem:


function Car(brand, color) {
  this.brand = brand;
  this.color = color;

  var _speed; //zmienna prywatna niedostępna z zewnątrz

  Object.defineProperty(this, "speed", {
    get: function() {
      return this._speed;
    },
    set: function(value) {
      this._speed = value;
      if (this._speed > 180) {
        this._speed = 180;
      }
    }
  });
}

const car = new Car("BMW", "Black");
car.speed = 160;
car.speed += 20;
car.speed += 20; // 180 a nie 200!
console.log(car.speed); //180km

Enumerable

Jak spojrzysz powyżej, jedną z właściwości jest enumerable, która oznacza, czy dana zmienna ma być listowana gdy wykonujemy pętlę na danym obiekcie. Sprawdźmy do na przykładzie:


const tab = ["Ala", "Ola", "Ula"];
console.dir(tab); //0: "Ala", 1: "Ola", 2: "Ula", "length" : 3

Powyżej mamy tablicę - czyli swego rodzaju obiekt. Jak widzisz, gdy wypisujemy nasz obiekt za pomocą console.dir, wypisane są jego wszystkie klucze wraz z length.

Jeżeli jednak zrobimy pętlę po takim obiekcie, zostaną uwzględnione tylko klucze iterowalne:


const tab = ["Ala", "Ola", "Ula"];
for (const key in tab) {
  console.log(key); //0, 1, 2, ale nie length
}

Spróbujmy to zrobić na naszym obiekcie:


const ob = {
  name : "Marcin",
  age : "old"
}
ob.pet = "Szamson";

for (const key in ob) {
  console.log(key); //name, age, pet
}

Oznacza to, że tworząc w klasyczny sposób obiekty, wszystkie ich klucze są iterowalne.

Korzystając z funkcji Object.create możemy zdecydować, które właściwości naszego obiektu będą iterowalne:


const ob = Object.create({}, {
  name : {
    enumerable : true,
    value : "Marcin"
  },
  age : {
    enumerable : false,
    value : 200,
    writable : false
  }
});

for (const i in ob) {
  console.log(i); //name
}

Jeżeli temat cię zainteresował polecam dwa artykuły: https://addyosmani.com/resources/essentialjsdesignpatterns/book/ i http://robotlolita.me/2011/10/09/understanding-javascript-oop.html