Operatory

Pisząc nasze skrypty nie raz i nie dwa będziemy wykonywać wiele równań. Część zapisów znamy z lekcji matematyki, natomiast w programowaniu pojawia nam się kilka specyficznych zapisów, które omówimy sobie poniżej.


const x = 5;

//dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie
console.log(x + 2); //7
console.log(x - 1); //4
console.log(x * 3); //15
console.log(x / 2); //2.5

//% - modulo czyli reszta z dzielenia
console.log(x % 2); //1
console.log(9 % 3); //0

//** - potęgowanie
console.log(x ** 2); //25 - równoznaczne z Math.pow(x, 2)
console.log(3 ** 3); //27 - równoznaczne z Math.pow(3, 3)

let y = 24;
if (y % 2 === 0) {
  console.log(`Liczba ${y} jest parzysta`);
}

Operatory przypisania

Czyli operatory, które służą do przypisania do zmiennej jakiejś wartości, pola, obiektu itp.
Poniżej zamieszczamy przykłady dla x = 10 i y = 5:


{
  let x = 5;
  x += 3; //równoznaczne z x = x + 3;
  console.log(x);
}
{
  let x = 5;
  x -= 3; //równoznaczne z x = x - 3;
  console.log(x);
}
{
  let x = 5;
  x *= 3; //równoznaczne z x = x * 3;
  console.log(x); //15
}
{
  let x = 12;
  x /= 3; //równoznaczne z x = x / 3;
  console.log(x); //4
}
{
  let x = 11;
  x %= 3; //równoznaczne z x = x % 3;
  console.log(x); //2
}

Zwiększenie lub zmniejszenie wartości o 1 możemy wykonać tak jak w powyższych przykładach, ale też możemy skorzystać z operatorów inkrementacji i dekrementacji:


let x = 5;
x++; //równoznaczne z x = x + 1;
console.log(x); //6

let y = 5;
y--; //równoznaczne z y = y - 1;

Operatory inkrementacji i dekrementacji, które mogą występować przed zmienną lub po zmiennej.

Gdy występuje przed zmienną, zwiększenie jej wartości nastąpi w danej instrukcji. Jeżeli występuje po zmiennej, zwiększona wartość wystąpi dopiero w kolejnej instrukcji.


let x = 5;
console.log(x++); //5
console.log(x); //6

let y = 5;
if (y-- < 5) { //nie zadziała
  console.log(y); //4
}

let x = 5;
console.log(++x); //6
console.log(x); //6

let y = 5;
if (--y < 5) {//zadziała
  console.log(y); //4
}

Z powodu takiego zachowania, dość często inkrementację/dekrementację wykonuje się w oddzielnej linii - tak by poprawić czytelność kodu:


let y = 5;
y++;

if (y > 5) {
  console.log(y);
}

Operatory porównania

Możemy je znaleźć między innymi w instrukcjach warunkowych. Służą one do porównywania lewej strony równania do prawej, w wyniku której zawsze zwracana jest prawda albo fałsz (true/false).


{
  //== - porównuje obie wartości bez porównania ich typów
  let a = 10;
  console.log(a == 10) //true
  console.log(a == "10") //true
}
{
  //!= - czy wartości są różne, bez sprawdzenia typu
  let a = 10;
  console.log(a != 20) //true
  console.log(a != 10) //false
  console.log(a != "10") //false
}
{
  //=== - porównuje obie wartości i ich typ
  let a = 10;
  console.log(a === 10) //true
  console.log(a === "10") //false
}
{
  //!== - czy wartości lub typy są różne
  let a = 10;
  console.log(a !== 10) //false
  console.log(a !== "10") //true
}
{
  //< i > - mniejsze i większe
  let a = 10;
  let b = 20;
  console.log(a < 20) //true
  console.log(a < b) //true
  console.log(a > b) //false
}
{
  //<= i >= - mniejsze-równe i większe-równe
  let a = 10;
  let b = 20;
  let c = 10;
  console.log(a <= b) //true
  console.log(a <= c) //true
}

Więcej na ten temat dowiemy się podczas stosowania instrukcji warunkowych.

Operatory logiczne

Operatory logiczne używane będą przez nas głównie w instrukcjach warunkowych. Służą do sprawdzania czy dane warunki są spełnione zwracając w wyniku true lub false.

Operator Opis Przykład Wynik
&& and (i) (x < 10 && y > 1) Prawda, bo x jest mniejsze od 10 i y jest większe od 1
|| or (lub) (x > 8 || y > 1) Prawda, bo x nie jest większe od 8, ale y jest większe od 1
^ xor (jeden z, ale nie dwa równocześnie) (x === 6 ^ y === 3) Fałsz, bo obydwa są prawdziwe
! not (negacja) !(x === y) Prawda, bo negujemy to, że x === y

{
  //&& - operator "i" - wszystkie warunki muszą być spełnione
  let x = 6;
  let y = 3;
  console.log(x > 3 && y > 3); //false bo drugie równanie nie jest prawdą
}

{
  //|| - operator "lub" - przynajmniej jeden warunek musi być spełniony
  let x = 0;
  let y = 3;
  console.log(x > 3 || y > 2); //true bo drugi warunek jest spełniony
}

{
  //^ - operator "xor" - przynajmniej jeden warunek musi być spełniony, ale nie wszystkie naraz
  let x = 3;
  let y = 3;
  let z = 5;
  console.log(x > 2 ^ y < z); //0 czyli false, bo wszystkie są spełnione
}

{
  //! - "negacja" czyli odwrócenie true na false i odwrotnie
  let x = 2;
  let y = 0;
  console.log(!true); //false
  console.log(!false); //true
  console.log(x && y); //false bo y === 0
  console.log(!(x && y)) //true
}

Operatory logiczne w równaniach

Powyższe operatory możemy też wykorzystać w momencie podstawiania pod zmienną nowej wartości. Dzięki temu możemy skrócić nasz zapis pozbywając się dodatkowych instrukcji if.

Pierwszym z nich jest operator &&. Jeżeli pierwsza wartość nie jest falsy (0, "", null, undefined, NaN, document.all), wtedy podstawiana jest druga wartość. W przeciwnym razie wybierana jest pierwsza wartość:


{
  const a = 100 && 300;
  console.log(a); //300 - a jest prawdą, więc weź drugą wartość
}
{
  const a = 200 && 0;
  console.log(a); //0 - a jest prawdą, więc weź drugą wartość
}
{
  const a = 0;
  const b = 200;
  const c = a && b;
  console.log(c); //0 bo a jest falsy, więc zostań na niej
}

Kolejny operator - || podstawia pod zmienną wartość pierwszą w przypadku, gdy jest ona inna od falsy. W przeciwnym wypadku podstawiana jest wartość druga.


{
  const text = "kot" || "brak"
  console.log(text); //"kot"
}
{
  const text = "" || "pies"
  console.log(text); //"pies"
}

{
  const a = 0 || 200;
  console.log(a); //200
}
{
  const a = 200;
  const b = 100;
  const c = a || b;
  console.log(c); //200
}
{
  const tab = ["ala", "bala"]; //3 elementu nie ma czyli undefined
  const x = tab[2] || "brak";
  console.log(x); //"brak"
}

Wartość falsy oznacza, że w powyższych testach zmienna a nie może mieć także wartości 0 lub "". W wielu sytuacjach będzie to problematyczne.

W nowym Javascript mamy też operator ??, który działa bardzo podobnie, z tym, że prawa wartość zwracana jest tylko w przypadku, gdy lewa ma wartość nie falsy, a nullish (undefined lub null):


{
  const x = null || 10;
  const y = null ?? 10;
  console.log(x); //10
  console.log(y); //10
}
{
  const x = "" || 10;
  const y = "" ?? 10;
  console.log(x); //10
  console.log(y); //""
}
{
  const tab = ["ala", "bala"];
  const x = tab[2] || "brak";
  const y = tab[2] ?? "brak";
  console.log(x); //"brak"
  console.log(y); //"brak"
}

W EcmaScript 2021 powyższe zapisy możemy jeszcze bardziej uprościć za pomocą operatorów ||=, ??= i &&=.

Operator ||= podstawi nową wartość tylko wtedy, gdy obecna wartość jest falsy:


{
  let a = 0;
  let b = "kot"
  a ||= b
  console.log(a); //"kot"
}
{
  let a = "pies";
  let b = "kot"
  a ||= b
  console.log(a); //"pies"
}

Operator &&= podstawi pod zmienną nową wartość gdy obecna wartość jest inna niż falsy (jest truthy):


let a = 1;
let b = 0;

a &&= 20;
console.log(a); //20

b &&= 20;
console.log(b); //0

Operator ??= podstawi nową wartość, gdy obecna wartość jest nullish (null lub undefined):


{
  let a = null;
  a ??= 200;
  console.log(a); //200
}
{
  let a = 0;
  a ??= 200;
  console.log(a); //0
}
{
  let a = {
    nr : 100
  }
  a.something ??= 200;
  a.nr ??= 300;
  console.log(a.something); //200
  console.log(a.nr); //100
}

Trening czyni mistrza

Jeżeli chcesz sobie potrenować zdobytą wiedzę, zadania znajdują się w repozytorium pod adresem: https://github.com/kartofelek007/zadania

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.