Operatory

Operatory, ah operatory. Znamy je z matematyki. Gdy napiszesz 4 + 5, znak + to właśnie operator. Większość z nich znamy z matematyki, dlatego dział ten będzie dość skrótowy.

Poniżej zamieszczam przykłady dla y = 5

Operator Nazwa działania Równanie Wynik
+ Dodawanie x = y + 2 y = 5 x = 7
- Odejmowanie x = y - 2 y = 5 x = 3
* Mnożenie x = y * 2 y = 5 x = 10
/ Dzielenie x = y / 2 y = 5 x = 2.5
% Reszta z dzielenia x = y % 2 y = 5 x = 1
++ Inkrementacja x = ++y y = 6 x = 6
x = y++ y = 6 x = 5
-- Dekrementacja x = --y y = 4 x = 4
x = y-- y = 4 x = 5

x = 5;
y = x + 2; //y = 7
y = x - 1; //y = 4
y = x * 3; //y = 15
y = x / 2; //y = 2.5
y = x % 2; //1 bo % oznacza resztę z dzielenia
x--; //to to samo co x = x-1
x++; //to to samo co x = x+1
y = x-- //y = 4, x = 5
y = --x //y = 5, x = 4

Operatory Przypisania

Czyli operatory, które służą do przypisania do zmiennej jakiejś wartości, pola, obiektu itp. Poniżej zamieszczamy przykłady dla x = 10 i y = 5:

Operator Przykład Równoznaczne z Wynik
= x = y x = y x = 5
+= x += y x = x + y x = 15
-= x -= y x = x - y x = 5
*= x *= y x = x * y x = 50
/= x /= y x = x / y x = 2
%= x %= y x = x % y x = 0

var myVar = 'Przykładowy tekst';
myVar += ' który nie';
myVar += ' zmieścił by się w jednej linijce';

var x = 10;
x -= 5;

Zalecam, przynajmniej na początku stosować zapis z kolumny "równoznaczne z". Dzięki temu zyskuje czytelność skryptów.

Operatory Porównania

Operatory logiczne stosuje się w instrukcjach warunkowych. Służą one do porównywania lewej strony równania do prawej.

Poniżej zamieszczam przykłady dla x = 5

Operator Opis Równanie Zwróci
== równe x == 8 false
!= różne x != 8 true
=== równa wartość i taki sam typ danychW naszym przykładzie x to numer, a 5 po prawej stronie jest tekstem x === 5 true
x === "5" false
!== różne i inny typ danychW naszym przykładzie x to numer, a 5 po prawej stronie jest tekstem x !== "5" true
x !== 5 false
> większe od x > 8 false
< mniejsze od x < 8 true
>= większe bądź równe od x >= 8 false
<= mniejsze bądź równe od x <= 8 true

var myVar = 8;
if (myVar == 10) {
    //ten kawałek kodu się nie wykona
}

Operatory Logiczne

Za pomocą operatorów logicznych możemy łączyć kilka porównań w jedną całość. Poniżej przykłady dla x = 6 i y = 3:

Operator Opis Przykład Wynik
&& and (i) (x < 10 && y > 1) Prawda, bo x jest mniejsze od 10 i y jest większe od 1
|| or (lub) (x > 8 || y > 1) Prawda, bo x nie jest większe od 8, ale y jest większe od 1
! not (negacja) !(x == y) Prawda, bo negujemy to, że x == y

var myVar = 8;
var myVar2 = 15;

if (myVar == 8 && myVar2 == 10) {
    //ten kawałek kodu się nie wykona bo mamy "i"
}

if (myVar == 8 || myVar2 == 8) {
    //ten kawałek się wykona bo mamy "lub"
}

if (!(myVar == 8)) {
    //ten kawałek się nie wykona, bo mamy negację!
    //powyższy warunek jest jednoznaczny z myVar != 8
}