Obiekt Date

JavaScript udostępnia nam konstruktor Date() który umożliwia nam w łatwy sposób przeprowadzać operacje związane z czasem.


const now = new Date();
console.dir(now);
Pamiętaj, że jest do data z urządzenia danego użytkownika, a nie serwera. Może ona być inna u różnych użytkowników.

Podstawowe metody za pomocą których możemy w łatwy sposób formatować wygląd daty (najczęściej używane):

getDate() - zwraca dzień miesiąca (wartość z przedziału 1 - 31)
getDay() - zwraca dzień tygodnia (0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku itd)
getYear() - zwraca liczbę reprezentującą rok (dla lat 1900 - 1999 jest to 2-cyfrowa liczba np. 99, a dla późniejszych jest to liczba 4-cyfrowa np. 2002)
getFullYear() - zwraca pełną liczbę reprezentującą rok (np. 1999 lub 2000)
getHours() - zwraca aktualną godzinę (wartość z przedziału 0 - 23)
getMilliseconds() - zwraca milisekundy (wartość z przedziału 0 - 999)
getMinutes() - zwraca minuty (wartość z przedziału 0 - 59)
getMonth() - zwraca aktualny miesiąc (0 - styczeń, 1 - luty itp.)
getSeconds() - zwraca aktualną liczbę sekund (wartość z przedziału 0 - 59)
getTime() - zwraca aktualny czas jako liczbę reprezentującą liczbę milisekund która upłynęła od godziny 00:00 1 stycznia 1970 roku

Wszystkie dostępne metody znajdziesz tutaj.

Przykładowe wyświetlenie godziny może mieć postać:


const now = new Date();
console.log(now.getHours());

Wypisywanie sformatowanej daty na ekran

Skorzystajmy z powyższych metod aby wypisać sformatowaną datę:


const now = new Date();
const el = document.querySelector(".element");

const html = `
Jest teraz czas: ${now.getHours()} : ${now.getMinutes()} : ${now.getSeconds()}<br>
Dnia: ${now.getDate()} . ${now.getMonth()+1} . ${now.getFullYear()}
`

el.innerText = html

Wszystko wygląda w miarę dobrze. Jednak wciąż możemy poprawić pewne szczegóły. Wartości reprezentujące dany czas - np. minuty, sekundy lub miesiące są przedstawiane jako jednocyfrowe liczby jeżeli ich wartość jest mniejsza od 10.
Możemy to zrobić na minimum dwa sposoby:


function leadingZero(i) {
  return (i < 10)? "0"+i : i;
}

//lub

function leadingZero(i) {
  return `${i}`.padStart(2, "0");
}

Można też pokusić się o napisanie stosownej funkcji tagującej:


function format(parts, ...vars) {
  return parts.map((part, i) => {
    let v = (vars[i] !== "undefined") ? `${i}`.padStart(2, "0") : "";
    return `${part}${v}`;
  }).join("");
}

const now = new Date();
const el = document.querySelector(".element");

const html = format`
  Jest teraz czas: ${now.getHours()} : ${now.getMinutes()} : ${now.getSeconds()}
  Dnia: ${now.getDate()} . ${now.getMonth()+1} . ${now.getFullYear()}
`;

el.innerText = html

Ja pozostanę przy klasycznym podejściu...

Dzień tygodnia

Aby wypisać dzień tygodnia musimy skorzystać z metody getDay().


const now = new Date();
const element = document.querySelector(".element");

element.innerText = `Dzisiaj jest dzień tygodnia: ${now.getDay()}`; //pamiętajmy, że dni tygodnia liczone są od 0

Numer tygodni w postaci liczby nie wygląda zbyt elegancko. Aby to naprawić, możemy skorzystać z tablicy dni:


const now = new Date();
const days = ["Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"];

const element = document.querySelector(".element");
element.innerText = `Dzisiaj jest dzień tygodnia: ${ days[now.getDay()] }`;

Dynamiczne wypisywanie czasu

Wiedząc już jak się wypisuje aktualną datę oraz aktualny dzień tygodnia możemy napisać skrypt, który będzie to robił dynamicznie za pomocą jednej z funkcji interwałów. Teoretycznie najlepszym sposobem do zastosowania tutaj interwału:


function showTextTime() {
  ...
}

setInterval(() => {
  showTextTime();
}, 1000);

Nie jest to jedyna możliwość. Naszym celem jest aktualizowanie czasu co sekundę, ale nie znaczy to wcale, że powinniśmy daną funkcję odpalać z taką częstotliwością. O wiele lepszym rozwiązaniem będzie odpalanie jej tak często jak to możliwe, dzięki czemu będzie mniej prawdopodobne, że nasz zegarek będzie pokazywał czas możliwie precyzyjnie.

W naszym przypadku zastosujemy requestAnimationFrame, którą używaliśmy przy animacjach canvas. Funkcja ta służy do odpalania danej funkcji możliwe często - czyli co kolejne odmalowanie strony.


<div id="elTime"></div>
<div id="elDate"></div>

const elDate = document.querySelector("#elDate");
const elTime = document.querySelector("#elTime");

function lz(i) {
  return `${i}`.padStart(2, "0");
}

function showTextTime() {
  const now = new Date();
  const days = ["Niedziela", "Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota"];

  const textDate = `${lz(now.getDate())} . ${lz((now.getMonth()+1))} . ${now.getFullYear()} (${days[now.getDay()]})`;
  const textTime = `${lz(now.getHours())} : ${lz(now.getMinutes())} : ${lz(now.getSeconds())}`;

  elDate.innerHTML = textDate;
  elTime.innerHTML = textTime;

  window.requestAnimationFrame(showTextTime);
}

window.requestAnimationFrame(showTextTime);

Powyższe podejście jest jednym z prostszych, ale równocześnie nie jest idealne i nie nada się do każdego zastosowania. Zrobienie zegarka na stronie - jak najbardziej. Ale zrobienie serwisu aukcyjnego bazującego na takim prostym rozwiązaniu może nas później zaboleć w sądzie...

Dlatego właśnie przy bardziej skomplikowanych operacjach swego czasu używało się popularnej biblioteki moment.js. Używało, bo niedawno pojawił się manifest oznajmiający zbliżający się koniec tej biblioteki. Warto zerknąć, zwłaszcza, że zamieszczone są tam alternatywy dla tej biblioteki.

Tekst w zależności od czasu

Poznane powyżej metody można wykorzystać do wypisywania odpowiedniej treści w zależności od aktualnego czasu. Wystarczy sprawdzić aktualny znacznik czasu (dni, godziny, minuty itp.) i w zależności od jego wartości wypisywać odpowiednią treść. Poniższy skrypt przedstawia przykładowe zastosowanie tej metody:

Ustawianie Daty i Czasu - metoda 1

W powyższych skryptach za pomocą odpowiednich metod pobieraliśmy aktualną datę i czas. JavaScript udostępnia nam także zestaw metod, za pomocą których możemy ustawiać czas i datę.

Ustawienie takie nie wpływa w żaden sposób na systemowy zegar i kalendarz - działa ono tylko w obrębie skryptu JavaScript.

Aby ustawić datę i czas możemy skorzystać z dwóch sposobów.

Pierwszym z nich polega na podaniu w nawiasach obiektu Date() poszczególnych składowych czasu. Kolejność wprowadzanych danych to: rok, miesiąc, dzień, godzina , minuta, sekunda, milisekunda, przy czym nie musimy podawać wszystkich składowych.


const time = new Date(2008, 4, 12, 15, 24, 18);

ustawi nam datę obiektu dzisiaj na:

 • rok - 2008,
 • miesiąc - 4 (maj) - bo liczymy od 0,
 • dzień - 12,
 • godzina - 15,
 • minuta - 24,
 • sekunda - 18

Po ustawieniu tak daty, możemy na tej zmiennej działać tak samo jak to robiliśmy powyżej.

Ustawianie Daty i Czasu - metoda 2

Drugim sposobem ustawiania czasu i daty jest zastosowanie odpowiednich metod:

setYear() - ustawia dwie ostatnie cyfry roku,
setMonth() - ustawia miesiąc,
setDate() - ustawia dzień miesiąca,
setHours() - ustawia godzinę,
setMinutes() - ustawia minuty,
setSeconds() - ustawia sekundy,
setMilliseconds() - ustawia milisekundy.

Każda metoda ustawia tylko jeden element obiektu Date. Poza tymi metodami istnieją jeszcze dodatkowe metody do ustawiania czasu.


const now = new Date();
now.setYear(2008);
now.setMonth(4);
now.setDate(12);
now.setHours(15);
now.setMinutes(24);
now.setSeconds(18);

Odliczanie

Spróbujmy napisać skrypt, który będzie odliczał dni do jakiegoś wydarzenia.

Na początku przeanalizujmy problem.

Aby zrobić takie odliczanie, musimy obliczyć różnicę między datą z przyszłości a datą teraźniejszą. Pobieramy więc oba czasy (w ms), a następnie odejmujemy od siebie. Uzyskany wynik otrzymujemy w ms.
Nas jednak interesuje liczba dni. Dzielimy więc wynik przez liczbę ms w dniu (czyli 24*60*60*1000). Dzięki temu uzyskujemy liczbę oznaczającą liczbę dni+resztę.
Aby wydobyć tą resztę, musimy od wyniku odjąć zaokrąglony wynik. Mając resztę możemy w podobny sposób obliczyć liczbę godzin, minut i sekund - wciąż posługując się podobną techniką.


const element = document.querySelector("#test8");

function lz(i) {
  return `${i}`.padStart(2, "0");
}

//funkcja będzie przyjmować obiekt z danymi
//zakładam, że nie wszystkie dane zostaną przekazane
function calculateTimeDifference({year, month, day, hour = 0, minutes = 0, seconds = 0}) {
  const now = new Date();

  //rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta
  const importantDate = new Date(year, month-1, day, hour, minutes, seconds);
  const msInADay = 24 * 60 * 60 * 1000; //1 dzień w milisekundach - to w nich przecież zwracany czas metodą getTime

  const timeDifference = (importantDate.getTime() - now.getTime());

  const endTime = timeDifference < 0; //czy koniec odliczania

  const eDaysToDate = timeDifference / msInADay;
  const daysToDate = Math.floor(eDaysToDate);

  //musimy tutaj sprawdzić, czy powyższa zmienna nie jest 0,
  //bo inaczej poniżej byśmy mieli dzielenie przez 0
  let daysToDateFix = (daysToDate < 1)? 1 : daysToDate;

  const eHoursToDate = (eDaysToDate % daysToDateFix)*24;
  const hoursToDate = Math.floor(eHoursToDate);

  const eMinutesToDate = (eHoursToDate - hoursToDate)*60;
  const minutesToDate = Math.floor(eMinutesToDate);

  const eSecondsToDate = Math.floor((eMinutesToDate - minutesToDate)*60);
  const secondsToDate = Math.floor(eSecondsToDate);

  return {
    days : daysToDate,
    hours : hoursToDate,
    minutes : minutesToDate,
    seconds : secondsToDate,
    endTime
  }
}

//funkcja korzystając z powyższej funkcji pokaże na stronie odpowiedni tekst
function showTimer(date) {
  const dateParts = date.split("-");
  if (dateParts.length === 1) return;

  //zakładam że format daty to "2021-10-24-23-01". Ewentualnie można łatwo zmienić na inny
  const [year, month, day, hour = 0, minutes = 0, seconds = 0] = dateParts;

  //przekazuję do funkcji calculateTimeDifference powyższe dane
  const timeDiff = calculateTimeDifference({ year, month, day, hour, minutes, seconds });

  {
    //a następnie wyciągam z tego co zwraca odpowiednie rzeczy
    const {days, hours, minutes, seconds, endTime} = timeDiff;

    if (!endTime) {
      element.innerHTML = `
        Do ważnej daty pozostało:
        <b>${days} dni
        ${hours} godzin
        ${minutes} minut i
        ${lz(seconds)} sekund</b>
      `;

      setTimeout(() => showTimer(date), 1000);
    } else {
      element.innerHTML = `Ważna data upłynęła`;
    }
  }
}

showTimer("2023-12-13");

Wszelkie prawa zastrzeżone. Jeżeli chcesz używać jakiejś części tego kursu, skontaktuj się z autorem.
Aha - i ta strona korzysta z ciasteczek.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.